Gedragscode

Gedragscode THI LTD:

  1. THI LTD is zich bewust van het belang van haar functie in het
    maatschappelijk verkeer. Zij oefent deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streeft naar kwaliteit in haar dienstverlening. In haar communicatie waakt zij tegen onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over zijn werkwijze, belangen en positie.
  2. THI LTD komt naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die haar opdrachtgevers mogen hebben. Zij beschermt en bevordert hun belangen. Vertrouwelijke informatie houdt zij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hem noodzaakt die informatie prijs te geven.
  3. Bij makelaarsactiviteiten geldt dat zolang het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever niet in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, THI LTD voor beide opdrachtgevers kan optreden. In het geval dat het belang van de ene opdrachtgever wel in strijd is met de belangen van een andere opdrachtgever zal zij slechts voor één opdrachtgever optreden.
  4. Bij makelaarsactiviteiten geldt dat als THI LTD in onderhandeling raakt met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, zij dit aan betrokkenen kenbaar maakt. Raakt zij in onderhandeling met een collega, dan benadert zij diens opdrachtgever uitsluitend via die collega.
  5. THI LTD beschikt over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee zij zich bezig houdt. Schiet haar kennis ten aanzien van bepaalde aspecten tekort, dan adviseert zij een ter zake deskundige te raadplegen of doet zij zelf een beroep op zo’n deskundige.
  6. THI LTD meldt aan potentiële cliënten of zij uitsluitend bemiddelt voor een object/goed, en/of dat zij direct of indirect belang heeft bij onroerend goed (investering of belegging voor haarzelf) en/of het object/goed onderdel vormt van risicodragende projectontwikkeling van THI LTD.
  7. THI LTD onderhoudt goede contacten met haar collega’s. Zij maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie en laat zich zonder noodzaak tegenover derden niet negatief uit over collega’s of hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad.