Koperatif

KOPERATIF (COÖPERATIE) – ONROEREND GOED AANDELEN:
Je hebt in Turkije exploitatiecoöperaties (İşletme koperatifi) en bouwcoöperaties (Yapı ve konut koperatifi). De doelstelling van exploitatiecoöperatie spreekt voor zich. De eigenaren exploiteren een coöperatie met het doel om winst te maken. Dit kan zijn een busmaatschappij, een landbouwbedrijf, een appartementenverhuur coöperatie, et cetera. Op onze website gaan wij verder niet in op deze coöperatievorm. Omdat ruim een kwart van de bouwactiviteiten in Turkije plaats vindt binnen de bouwcoöperatievorm, hebben ook veel Nederlandse kopers te maken met eigendomsrechten gelieerd aan de bouwcoöperatie. Daarom gaan wij dieper in op bouwcoöperatie.

Meeste bouwcoöperaties hebben in hun oprichtingsakte doorgaans een maximale bouwperiode vastgesteld (bijvoorbeeld 10, 15 of 25 jaar). Zodra de bouw is afgerond of zodra de maximaal genoemde periode in de oprichtingsakte is bereikt, wordt er een akte van splitsing opgesteld en krijgen de leden conform de doelstelling een villa, kavel of appartement toegewezen. Een bouwcoöperatie is dus een economische lichaam waarbij de eigenaren een deel van de coöperatie (in het geval van onroerende goederen een woning of een kavel, expliciet aangegeven in de koopakte) in eigendom hebben. Gedurende het voortbestaan van de coöperatie beheren de eigenaren door het benoemen van een bestuur, gezamenlijk het geheel van de coöperatie (vaak een villapark). Dus de bouwactiviteiten, de groenvoorziening, de beveiliging, de faciliteiten van het park, et cetera worden in deze periode uit algemene middelen betaald. Iedere eigenaar betaalt maandelijks een vooraf vastgestelde vergoeding voor deze gezamenlijke lasten. Door een villa, appartement of kavel te kopen van een coöperatie, koopt u zich in feite in deze coöperatie in. U bent dan één van de eigenaren en komt ook in de  aandeelhouders (te vergelijken met een vereniging van eigenaren) waardoor u mee kunt beslissen in het reilen en zeilen van deze coöperatie.

Zoals bij iedere bouwactiviteit kunnen ook bij de bouw door een bouwcoöperatie, complicaties optreden. Een coöperatie kan (net als privé-personen en ondernemingen) failliet geraken. De bestuurders van een coöperatie hebben echter een hoofdelijke aansprakelijkheid. Hierdoor zijn zij vaak alert en bovendien worden zij door de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gecontroleerd. Het kan overigens ook voorkomen dat een coöperatie door het hebben van grond of het exploiteren van winkels en sociale faciliteiten binnen een villapark, juist welgesteld is. Bij beëindiging van de coöperatie wordt dit bezit verdeeld onder de eigenaren. In geval van onroerende goederen worden door het Tapu ve kadastro (het Turkse kadaster) dan de eigendomsbewijzen ingeschreven in het kadaster en voorzien van een tapu.
Het is belangrijk dat u bij het overwegen van het kopen van een villa, appartement of kavel en daarmee deel te nemen aan een bouwcoöperatie, de gesteldheid van de bouw van het park en de staat van uw eigen aandeel (expliciet genoemd in de koopovereenkomst) taxeert. Dat is de actuele waarde van het object. Bij stagnatie van de bouw of het niet afkomen van de voorzieningen aan het eind van de bouwperiode, is dit waar u voor heeft betaald.

DE KOOPPROCEDURE BIJ ONROERENDE GOEDEREN VAN BOUWCOÖPERATIES:
Het kan zijn dat uw droomvilla, beleggingsobject of zomerhuis onderdeel uitmaakt van een villapark, bouwproject of grondbeleggingsproject in een coöperatief verband. Voor deelname hieraan geldt de volgende procedure:

 1. THI LTD/Europamakelaar stelt een contract op waarin de gegevens beschreven staan van de koper, de gegevens van de verkopende aandeelhouder van de coöperatie, de gegevens en de expliciete registratiegegevens van het object binnen de coöperatie,  de overeengekomen prijs en de tijdlijn van de betaling.
 2. Gedurende het hele proces van de aankoop zal THI LTD/Europamakelaar u bijstaan;
 3. Met u wordt een lijst met alle formaliteiten grondig doorgenomen. Voor de aankoop van een coöperatie-object hoeft u zelf niet persoonlijk aanwezig te zijn. In het geval u aanwezig wenst te zijn gelden de volgende procedures:
  1. Door een notaris wordt een koopakte opgemaakt en in uw bijzijn (of gemachtigde) en die van de verkoper (of gemachtigde) wordt deze akte bekrachtigd. Hier is ook een gediplomeerde en een beëdigde tolk bij aanwezig. Dus indien u niet aanwezig wenst te zijn dient u THI LTD/Europamakelaar voor de aankoop (notarieel) te machtigen.
  2. Deze koopakte wordt vervolgens door een gediplomeerde en een beëdigde vertaler vertaald.
  3. Vervolgens wordt een overdracht/overname formulier van de betreffende bouwcoöperatie door zowel de verkoper als koper ingevuld.
  4. Dit formulier wordt door THI LTD/Europamakelaar ter registratie aangeboden bij de betreffende coöperatie. De coöperatie verklaart dat de aandeeloverdracht is geëffectueerd en schrijft de koper in het coöperatieregister in en stelt u schriftelijk op de hoogte van de geldende verplichtingen voor eigenaren van de coöperatieobjecten.

Bij een bouwcoöperatie hoeft er door u niet persoonlijk een aansluiting op water en elektriciteit te worden aangevraagd, er hoeft voor u bij het Tapu-kantoor geen toestemming van koop te worden aangevraagd bij het bureau “militaire locaties” en er vindt pas een inschrijving plaats in het Tapu-kantoor na afronding van het bouwproject. De inschrijving in het Tapu-kantoor komt dan op naam van de eigenaar van het aandeel en niet op naam van de bouwcoöperatie. De eigendomsrechten van het onroerend goed (Tapu) komen voor rekening en risico van de eigenaar waardoor die eigenaar wordt van een onroerend goed. De bouwcoöperatie wordt ontbonden en er komt hiervoor in de plaats een vereniging voor eigenaren die de villapark gezamenlijk beheren. Het beheer van het onroerend goed is voor rekening en risico van de eigenaar.